E-mail

Heslo Hide

Zabudli ste heslo?

x

Meno

Priezvisko

Email

Číslo študentského preukazu (ISIC)

Heslo Zobraz

Heslo na overenie

Zabudli ste heslo? Zadajte Vašu e-mailovú adresu.
Pošleme Vám odkaz na vygenerovanie nového hesla.

Späť na prihlásenie

x

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len VOP) Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej TUZVO) pre e-shop www.tuzvo.sk

 

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a Technickej univerzity vo Zvolene, so sídlom: T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, IČO: 00397440, IČ DPH: SK 2020474808, zriadenej zákonom č. 132/2002 Z.z.o vvsokých školách v znení neskorších predpisov.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.  

 

2. DEFINÍCIE

2.1 E-Shop je internetový obchod TUZVO umiestnený na internetovej stránke www.tuzvo.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného TUZVO na uvedenej stránke.

2.2 Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.3 Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.tuzvo.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno autora, vydavateľa, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.tuzvo.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú knihy.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.tuzvo.sk, akceptovaním objednávky predávajúcim a zaplatením kúpnej ceny.

3.1 Odoslanú objednávku bezodkladne po jej doručení  potvrdí TUZVO a zároveň spresní  s kupujúcim jednotlivé detaily tovaru a spôsobu jeho dodania a oznámi termín dodania tovaru.

3.2 TUZVO sa zaväzuje dodať správny druh tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky kupujúceho. 

3.3 Objednávka obsahuje:

 1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.
  o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov
 4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4 Objednávka kupujúceho zaniká odmietnutím objednávky zo strany TUZVO.

 

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1 Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena nezahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2 Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. TUZVO si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. 

4.3 Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu TUZVO do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.4 Všetky akcie na tovar platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.5 Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu TUZVO a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 1. platba v hotovosti v predajni,
 2. dobierka – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi.

4.6 Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet TUZVO uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet TUZVO sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

4.7 Pri platení cez internet banking pomocou platobných nástrojov bánk zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a TUZVO neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. TUZVO obdrží výlučne informáciu
o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk TUZVO neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. 

 

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1 Dodacia lehota, v ktorej je TUZVO povinná  dodať kupujúcemu tovar, je uvedená pri každom titule na stránke e-shop.sk (zatiaľ len pracovný názov) a je závislá od dostupnosti tovaru na sklade TUZVO. Tituly, ktoré sú skladom na e-shope TUZVO posiela ihneď a ich dodanie závisí od zvoleného spôsobu dopravy. (Štandardne je to 1 – 5 pracovných dní.) V prípade, že sa zistí, že tovar z objednávky je nedostupný, napriek informácii o dostupnosti, TUZVO informuje ihneď kupujúceho a ponúka možnosť rozdeliť prípadne zrušiť objednávku. Ak bola objednávka uhradená, TUZVO vráti  peniaze za vypredaný titul kupujúcemu.

5.2 S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3 Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet TUZVO začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet TUZVO za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol (toto je ešte otázne). V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 

6. MIESTO DODANIA

6.1 Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a TUZVO ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.

 

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1 Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2 Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

 1. Slovenská pošta – na adresu zákazníka (doručenie do 3 – 5 pracovných dní od skompletizovania objednávky).
 2. Osobný odber v predajni (doručenie do 2 pracovných dní od skompletizovania objednávky).

7.3 Informácia o cene prepravy (poštovné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

 

8. DODANIE TOVARU

8.1 Záväzok TUZVO dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Následne obdrží kupujúci účtovný doklad – faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

8.2 Záväzok TUZVO dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak TUZVO bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu
v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane TUZVO.

8.3 V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti TUZVO späť, je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8.4 Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi TUZVO a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

9. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 Pokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade zrušenia objednávky TUZVO neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k zrušeniu  objednávky podľa tohto bodu VOP, TUZVO vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

9.2 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, je TUZVO povinné zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

9.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané TUZVO najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

9.4 Po odstúpení od zmluvy je TUZVO povinné:

 1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Technická univerzita vo Zvolene – vydavateľstvo, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen alebo ho osobne odovzdať v Predajni odbornej literatúry TU (ak sa jedná
  o objednávku pre osobný odber uhradenú v predajni). TUZVO navrhuje tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nie je možné poslať formou  dobierky, pretože dobierku TUZVO neprevezme. Do balíka kupujúci priloží kópiu faktúry, ktorá slúži aj ako dodací list listu, ktorý sme poslali s tovarom.
 2. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

9.5 TUZVO nie je povinné uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný TUZVO. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný TUZVO.

9.6 TUZVO si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru TUZVO. V prípade vrátenia poškodeného tovaru alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, TUZVO vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka TUZVO na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti TUZVO kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

9.7 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať v Predajni TU. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru TUZVO znáša kupujúci.

9.8 TUZVO je oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. ak pri platbe na účet TUZVO kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky,
 2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane TUZVO,
 3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
 4. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v Predajni TU na osobný odber v lehote do 21 dní od doručenia oznámenia e-mailom
  o pripravenej objednávke,
 5. ak aj napriek všetkému úsiliu TUZVO, ktoré možno od nej požadovať, nie je TUZVO schopné dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach TUZVO inak ho zaobstarať.

9.9 Odstúpenie TUZVO od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti TUZVO kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia
od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

9.10 Odstúpenie TUZVO od zmluvy sa však nedotýka nároku TUZVO na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených
v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

9.11 Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je TUZVO oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 TUZVO spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Metodického usmernenia č.1/2016 k spracúvaniu osobných údajov v e-shope.

10.2 TUZVO spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia  kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu, pri vybavovaní prípadných reklamácií, ako aj pri zasielaní aktuálnej ponuky a iných informácií TUZVO.

10.3 TUZVO vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje kupujúcich, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje kupujúcich spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

10.4 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby:

Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu vydavatelstvo@tuzvo.sk.

Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok TUZVO používa ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google alebo prepojenia na túto službu.

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

11.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1. marca 2018.  TUZVO si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

11.2. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami týchto VOP,a právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

Vydané dňa: 23.2.2018

 

Otváracie hodiny
Predajne odbornej literatúry TU

Pondelok: 8.30 – 11.30  12.00 – 13.00
Utorok:  8.30 – 11.30  12.00 – 13.00
Streda:  8.30 – 11.30  12.00 – 13.00
Štrvrtok: 8.30 – 11.30  12.00 – 13.00
Piatok:  8.30 – 11.30  12.00 – 13.00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

 

Close